مکان برگزاری و نکات قابل توجه داوطلبان شرکت کننده در دومین المپیاد علمی و دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

مکان برگزاری و نکات قابل توجه داوطلبان شرکت کننده در دومین المپیاد علمی و دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز


مکان برگزاری و نکات قابل توجه داوطلبان شرکت کننده در دومین المپیاد علمی و دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس کوتاه :