موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز

موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز


موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز

در نشست شورای آموزشی عالی با ایجاد دو رشته جدید مترجمی زبان عربی، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری دستگاه‌های کامپیوتری در مقطع کارشناسی ارشد، موافقت قطعی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در متن نامه ای از سوی دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست این دانشگاه آمده است؛

شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 29/11/1396 خود با ایجاد رشته‌های 1- مترجمی زبان عربی، 2- مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری در مقطع کارشناسی ارشد در آن دانشگاه موافقت قطعی به عمل آورد. پذیرش دانشجو در دوره یادشده منوط به تأمین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی است.

آدرس کوتاه :