فیلم - بازدید رئیس دانشگاه از کلاس‌های حضوری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

فیلم - بازدید رئیس دانشگاه از کلاس‌های حضوری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز


فیلم - بازدید رئیس دانشگاه از کلاس‌های حضوری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز


آدرس کوتاه :