دو انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز

دو انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز


دو انتصاب جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز

در حکمی از سوی دکتر خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، مهندس حسینی عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی معماری این دانشکده، منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، همچنین دکتر خواجه در نامه‌ای از تلاش‌های مهندس فاطمه محمدعلی نژاد عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی و مدیر پیشین گروه آموزشی معماری این دانشکده در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر کرد.

در حکمی دیگر از سوی دکتر خواجه، دکتر خطیبی عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم ورزشی با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال به سمت معاون آموزشی دانشکده علوم ورزشی منصوب گردید.

گفتنی است رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز در نامه‌ای از تلاش‌های دکتر رنجبر عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم ورزشی در زمان تصدی مسئولیت معاونت آموزشی این دانشکده تقدیر کرد.

دکتر خواجه در نامه‌ای دیگر نیز از تلاش‌های ابراهیم علی نژاد رئیس پیشین اداره تعمیرات و نگهداری ساختمان‌های دانشگاه شهید چمران اهواز در زمان تصدی این مسئولیت در دانشگاه، تقدیر و تشکر کرد.

آدرس کوتاه :