دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین

شناسه : 5078899

دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمیندومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین - 28 آبان 1399

دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین  28 آبان 1399

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 3.0 stars out of 5.