برگزاری همایش مغز و شناخت با حضور دکتر خرازی در دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزاری همایش مغز و شناخت با حضور دکتر خرازی در دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری //

برگزاری همایش مغز و شناخت با حضور دکتر خرازی در دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس کوتاه :