برگزاری نخستین نشست کارگروه پیاده‌سازی آمایش و مدیریت طرح تحول آموزش عالی استان خوزستان

برگزاری نخستین نشست کارگروه پیاده‌سازی آمایش و مدیریت طرح تحول آموزش عالی استان خوزستان


در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد؛

برگزاری نخستین نشست کارگروه پیاده‌سازی آمایش و مدیریت طرح تحول آموزش عالی استان خوزستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :