برگزاری مسابقه ماراتن برنامه نویسی موبایل کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزاری مسابقه ماراتن برنامه نویسی موبایل کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری//

برگزاری مسابقه ماراتن برنامه نویسی موبایل کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز

عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                          Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :