وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات هیات امنا :

-    تصویب آئین نامه داخلی

-  تصویب سازمان اداری موسسات عضو بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

-    بررسی و تصویب بودجه موسسات عضو که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می شود.

-   تصویب بودجه تفصیلی موسسه

-    تصویب حساب ها و ترازنامه سالانه موسسات عضو هیات امنا

-    تصویب نحوه وصول درآمد های اختصاصی و مصرف آن تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسات عضو هیات امنا

-    کوشش برای جلب کمک های بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

-    تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد.

-  پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی (کارشناسان،تکنسین ها) که بر حسب مورد پس از تائید وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد.

-    تعیین نحوه اداره واحد های تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

-    تعیین میزان پرداخت حق التحقیق ، حق التدریس، حق الترجمه، حق التالیف، و نظایر آن

-    بررسی گزارش موسسه که از طرف رئیس موسسه ارائه می شود.

-    تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی موسسه که به منظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

وظایف کمیسیون دائمی هیات امنا :

-     بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امنا، دبیر هیات امنا ، یا هر یک از اعضای هیات امنا به کمیسیون ارجاع می شود.

-     بررسی بودجه تفصیلی موسسات عضو ، به منظور طرح در هیات امنا

-     بررسی ساختار تشکیلاتی موسسات عضو، به منظور طرح در هیات امنا

-    بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی موسسات عضو هیات امنا حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه موسسه و سیاست تعیین شده از سوی هیات امنا

-    ارزیابی گزارش عملکرد سالانه موسسات عضو و تجزیه و تحلیل آنها به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد موسسات برای استحضار اعضای هیات امنا