وظایف مراکز تحقیقاتی و قطب ها

  • انجام پژوهشهای علمی و فنی بنیادی و کاربردی در کلیه زمینه های مربوط.
  • ارائه خدمات تحقیقاتی به سایر سازمانها بر طبق اساسنامه مرکز و با توجه به سیاستهای عمومی و تحقیقاتی دانشگاه.
  • بررسی مشکلات و پیش بینی نیازهای پرسنلی، تجهیزاتی مرکز و پیگیری در جهت تامین آنها از طریق مراجع و مقامات مسئول.
  • ایجاد ارتباط با بخش صنعت در خصوص انجام پروژه های تحقیقاتی و افزایش روحیه خلاقیت و نوآوری.