موسسات عضو هیات امنا ی منطقه جنوب غرب

1 –  دانشگاه شهید چمران اهواز

2 –  دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 –  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

4 –  دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

5 – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان