مصوبات هیات امنا

مصوبات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
صورتجلسه فوق العاده 19 اردیبهشت 1400 دانلود (2,329.7k)
صورتجلسه فوق العاده بهمن ماه 1399 دانلود (3,663.9k)
صورتجلسه سی و ششمین نشست هیات امناء جنوب غرب کشور دانلود (11,526.1k)
صورتجلسه سی و پنجمین نشست هیات امناء جنوب غرب کشور دانلود (16,312.1k)
صورتجلسه سی و چهارمین نشست هیات امناء جنوب غرب دانلود (4,751.9k)
صورتجلسه سی وسومین نشست هیات امنا دانلود (17,424.3k)
صورتجلسه سی و دومین نشست هیات امناء جنوب غرب کشور دانلود (17,170.4k)
صورتجلسه سی و یکمین نشست هیات امناء جنوب غرب کشور دانلود (19,053.5k)
صورتجلسه سی امین نشست هیات امناء جنوب غرب کشور دانلود (29,189.1k)
صورتجلسه بیست و نهمین نشست هیات امناء جنوب غرب کشور دانلود (7,532.1k)
صورتجلسه بیست و هشتمین نشست هیات امناء جنوب غرب کشور دانلود (18,121.9k)
صورتجلسه بیست و هفتمین نشست هیات امناء جنوب غرب کشور دانلود (20,149.4k)
صورتجلسه بیست و ششمین نشست هیات امناء جنوب غرب کشور دانلود (16,014.4k)
صورتجلسه بیست وپنجمین نشست هیات امناء جنوب غرب کشور دانلود (22,410.4k)
صورتجلسه بیست و چهارمین نشست هیات امناء جنوب غرب کشور دانلود (12,250.3k)
صورتجلسه بیست و سومین نشست هیات امناء جنوب غرب کشور دانلود (15,919.3k)
صورتجلسه بیست و دومین نشست هیات امناء جنوب غرب کشور دانلود (12,324.2k)
صورتجلسه بیست و یکمین نشست هیات امناء جنوب غرب کشور دانلود (9,867.7k)
صورتجلسه بیستمین نشست هیات امناء جنوب غرب کشور دانلود (8,799.0k)
موضوعات راهبردی هیات امنا دانشگاهها دانلود (674.1k)
قوانین تشکیل هیات امنا دانلود (760.9k)