وظایف دانشگاه

-  فراهم آوردن امکانات و تجهیزات آموزش دانشجویان در رشته های مختلف علوم مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم کشاورزی و دامپزشکی مطابق برنامه های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در مقاطع مختلف تحصیلی و متناسب با نیاز جامعه

-  انجام تحقیقات علمی در زمینه های مختلف علوم و فنون بر حسب نیازهای اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و توسعه فنّاوری در کشور

- انجام مطالعات مداوم به منظور بهبود کمی و کیفی آموزش و پژوهش در سطح دانشگاه.

- ترجمه و تالیف کتب و نشریات در رشته های مختلف علوم

- انجام خدمات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برای دیگر دستگاههای دولتی و خصوصی در چارچوب ضوابط اعلام شده و با توجه به امکانات دانشگاه .

- تامین و فراهم آوردن تسهیلات لازم آموزشی، پژوهشی و رفاهی برای تعلیم و تربیت دانشجویان در حد امکانات موجود.

- برقراری ارتباط و همکاری متقابل علمی و آموزشی با دانشگاهها، مجامع و موسسات علمی و صنعتی. متخصصین و دانشمندان داخلی و خارجی و همچنین مبادله استاد و دانشجو بر اساس چهارچوب سیاستهای کلی کشور و ضوابط مصوب.

- تشکیل همایش ها، سمینارها و کنفرانسهای علمی و آموزشی.