آیین نامه های آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامۀ یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی 1402 دانلود (5,559.6k)
آیین نامه و شیوه نامه یکپارچه دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (3,277.2k)
شیوه نامه دوره دکتری تخصصی دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (26,355.7k)
شیوه نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (22,989.1k)
شیوه نامه کارشناسی 97-دانشگاه چمران دانلود (827.3k)
آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 1397 دانلود (1,609.9k)
شیوه نامه اجرایی دوره های دستیاری تخصصی دامپزشکی (دکتری تخصصی) دانلود (176.6k)

آیین نامه های فرهنگی و اجتماعی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دانلود (2,327.3k)
مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیان دانلود (5,296.7k)
نشریات دانشگاهی دانلود (272.1k)
مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیان (1) دانلود (5,296.7k)
کرسی_های آزاداندیشی دانلود (287.0k)
کانون_های فرهنگی و هنری دانلود (372.5k)
شیوه‌نامه‌ی اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشجویی دانلود (124.4k)
آئین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی دانلود (1,850.8k)
آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانلود (392.3k)

آیین نامه های اموردانشجویی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
ثبت نام دانشجوی نمونه دانلود (106.9k)