اعضای کمیسیون دائمی هیات امنا

اعضای حقوقی:

1 – جناب آقای دکتر مسعود شمس بخش رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب غرب

2 - جناب آقای دکترغلامحسین خواجه  رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز و دبیر هیات امنای منطقه جنوب غرب

3- جناب آقای مهندس سعید رضائی نماینده مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری

4 – جناب آقای دکترمنصورزراءنژاد رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

5 - جناب آقای دکترعباس عبد شاهی سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 

6 - جناب آقای دکتر محمد رضا عصاری رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

7 – جناب آقای دکتر  سید منصور سید نژاد رئیس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء ( ص )  بهبهان

8 – جناب آقای دکترابراهیم فرشیدی رئیس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

9 - جناب آقای دکتر امید حاجتی نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حقیقی :

1-  جناب آقای دکتر عبدالمهدی بخشنده عضو کمیسیون دائمی هیات امنا

2 – جناب آقای دکتر خسرو نادران طحان عضو کمیسیون دائمی هیات امنا

3 - جناب آقای دکتر فرهاد ایزد جو عضو کمیسیون دائمی هیات امنا

4-  جناب آقای مهندس فرج ا..... خبیر عضو کمیسیون دائمی هیات امنا

5-  جناب آقای دکتر مهدی قمشی عضو کمیسیون دائمی هیات امنا