اعضای کمیسیون دائمی هیات امنا

اعضای حقوقی:

1 – جناب آقای دکتر میثم یاری  رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب غرب

2 - جناب آقای دکتر علی محمد آخوند علی  رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز و دبیر هیات امنای منطقه جنوب غرب

3- جناب آقای مهندس سعید رضائی نماینده مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری

4 – جناب آقای دکترامیر اشتری لرکی رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

5 - جناب آقای دکترجمال فیاضی رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 

6 - جناب آقای دکتر مهدی بدیعی رئیس  دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

7 – جناب آقای دکتر احمد اسماعیلی رئیس  دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء ( ص )  بهبهان

8- جناب آقای مهندس مسعود قربانی نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

 

اعضای حقیقی :

1-  جناب آقای دکتر سعید شاکریان عضو کمیسیون دائمی هیات امنا

2 – جناب آقای دکترمحمد خانچی عضو کمیسیون دائمی هیات امنا

3 - جناب آقای دکتر ابراهیم انواری عضو کمیسیون دائمی هیات امنا