اخبار و اطلاعیه ها

دانش آموختگان دوره روزانه متقاضی اخذ مدرک دانشنامه


طبق «دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان» از تاریخ 96/12/01 می بایست کلیه امور مربوط به انجام تعهد آموزش رایگان فقط از طریق «سامانه جامع امور دانشجویی (سجاد)» به آدرس: http://portal.saorg.ir توسط دانش آموخته صورت گیرد.

بدیهی است پس از تاریخ مذکور هیچگونه مراجعه حضوری جهت انجام تعهد آموزش رایگان انجام نمی گردد.

                                                                                                                      اداره دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز