دانش آموختگان دوره روزانه متقاضی اخذ مدرک دانشنامه


طبق «دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان» از تاریخ 96/12/01 می بایست کلیه امور مربوط به انجام تعهد آموزش رایگان فقط از طریق «سامانه جامع امور دانشجویی (سجاد)» به آدرس: http://portal.saorg.ir توسط دانش آموخته صورت گیرد.

بدیهی است پس از تاریخ مذکور هیچگونه مراجعه حضوری جهت انجام تعهد آموزش رایگان انجام نمی گردد.

 

جهت رویت فرآیند صدور دانشنامه دانش آموختگان مشمول تعهد آموزش رایگان (دوره روزانه) کلیک نمایید.

دستورالعمل جامع ایفای تعهد آموزش رایگان (کلیک نمایید)

                                                                                                                                                             اداره دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز 

اخبار و اطلاعیه ها