کارکنان اداره آمار

رئیس اداره آمار : پریسا مزارعیان

کارشناس اداره آمار: محمدجواد کوچک شوشتری