سایر آمارها و موضوعات

سایر آمارها و موضوعات

From Douran
اسناد
عنوان توضیح دانلود
آمار تعداد دانشجویان دانشگاه شهید چمران دانلود (15.6k)
آمار تعداد رشته های ایجاد شده در دانشگاه شهید چمران طی سالهای 68 الی 75 دانلود (20.4k)
آمار دانشجویان دانشگاه شهید چمران 1368 الی 1375 دانلود (18.0k)
آمار دانشجویان موجودـ پذیرفته در سال تحصیلی80-81 دانلود (22.9k)
آمار دانشجویان موجودـ پذیرفته در سال تحصیلی 81-82 دانلود (24.2k)
آمار دانشجویان موجودـ پذیرفته در سال تحصیلی 82-83 دانلود (24.3k)
آمار دانشجویان موجودـ پذیرفته در سال تحصیلی 83-84 دانلود (54.6k)
آمار دانشجویان موجودـ پذیرفته در سال تحصیلی 84-85 دانلود (46.7k)
آمار دانشجویان موجودـ پذیرفته در سال تحصیلی 85-86 دانلود (34.8k)
آمار دانشجویان موجود-پذیرفته شده در سال تحصیلی 86-87 و فارغ التحصیل درسال 85-86 دانلود (24.3k)
آمار رشته ها با رشته های دبیری 92-91 دانلود (17.4k)
آمار رشته ها بدون رشته های دبیری 92-91 دانلود (16.5k)
تعداد هیات علمی از سال 1357 لغایت 1380 دانلود (99.0k)
تغییرات رشته ها و گرایشها دانلود (23.9k)
دانشکده ها و گروههای آموزشی 92-91 دانلود (37.3k)
رشته ها و گرایش ها 92-91 دانلود (38.7k)
مجوز رشته های اخذ شده در سال تحصیلی 88-87 دانلود (24.9k)
مجوز رشته های اخذ شده در سال تحصیلی 89-88 دانلود (12.4k)
مجوز رشته های اخذ شده در سال تحصیلی 90-89 دانلود (14.6k)
مجوز رشته های اخذ شده در سال تحصیلی 90-91 دانلود (18.8k)
مجوز رشته های اخذ شده در سال تحصیلی 91-92 دانلود (19.4k)
مجوز رشته ها ی اخذ شده طی سالهای 80 الی 92 دانلود (60.1k)