دفترچه تلفن

ارتباط با ما

تلفن دفتر مدیریت نظارت و ارزیابی  : 2014

تلفن های اداره آمار:

داخلی رئیس اداره: 2178

داخلی کارشناس: 2179