نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محاسبه کارایی پژوهش در گرنت 98

محاسبه کارایی پژوهش در گرنت 98

 

فرمول کارایی پژوهش به شرح ذیل است:

مجموع امتیاز کسب شده با ضریب از مقالات سال 96 و 97 تقسیم بر مجموع امتیازات محاسبه شده در پایان نامه های سال 95 و 96