نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محاسبه کارایی پژوهش در گرنت 98

محاسبه کارایی پژوهش در گرنت 98


محاسبه کارایی پژوهش در گرنت 98

 

فرمول کارایی پژوهش به شرح ذیل است:

مجموع امتیاز کسب شده با ضریب از مقالات سال 96 و 97 تقسیم بر مجموع امتیازات محاسبه شده در پایان نامه های سال 95 و 96