نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سقف نهایی امتیاز قابل محاسبه جهت مقالات ISC در پژوهانه سال 97

سقف نهایی امتیاز قابل محاسبه جهت مقالات ISC در پژوهانه سال 97

سقف نهایی امتیاز قابل محاسبه جهت مقالات ISC در پژوهانه سال 97
 

بدین وسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم هیأت علمی می رساند که بر اساس مصوبه کمیته تخصیص گرنت، سقف امتیاز قابل محاسبه در پژوهانه جهت مقالات ISC برای دانشکده های تجربی از 10 امتیاز به 18 امتیاز افزایش یافت. لازم به ذکر است تا امتیاز 10، محاسبه بر اساس آیین نامه و برای مازاد آن تا سقف 18، امتیاز مقالات 50% محاسبه خواهد شد.