نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روزهای پایانی آذر ماه هر سال، روز و هفته پژوهش و فناوری نامگذاری شده‌اند، فرصت مغتنمی است که ....

روزهای پایانی آذر ماه هر سال، روز و هفته پژوهش و فناوری نامگذاری شده‌اند، فرصت مغتنمی است که ....

روزهای پایانی آذر ماه هر سال، روز و هفته پژوهش و فناوری نامگذاری شده‌اند، فرصت مغتنمی است که با جمع‌بندی فعالیت‌های انجام گرفتة یکساله در زمینة پژوهش و فناوری، کارنامة پژوهشی دانشگاهها، مراکز تحقیقات و دستگاههای اجرایی در معرض دید عموم و قضاوت همگانی قرار گیرد.

مهمترین اهدافی که در برگزاری آئین‌های این هفته دنبال می‌شوند را می‌توان بشرح ذیل بیان نمود:

  1. تاکید بر اهمیت پژوهش و ترویج فرهنگ پژوهش در بین اقشار مختلف عامه مردم و مسئولان
  2. نهادینه کردن شعار هفته پژوهش « با مطالعه و پژوهش تصمیم بگیریم» بخصوص در بین مسئولان
  3. معرفی و تکریم پژوهشگران برتر که فعالیت‌های پژوهشی شاخص داشته‌اند و یا خدمات چشمگیری به توسعة فرهنگ پژوهش انجام داده‌اند.
  4. معرفی توانمندیهای دانشگاهها و مراکز پژوهشی استان و ارائه گزارش عملکرد آنها در طول سال گذشته
  5. ایجاد ارتباط نزدیکتر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی از یک سو و دستگاههای اجرایی از سوی دیگر به منظور تعریف و انجام پژوهش‌های کاربردی.
  6.  
  7. به منظور برآورده ساختن اهداف فوق و  نیز با هدف برگزاری هر چه با شکوه‌تر مراسم هفتة پژوهش در استان خوزستان، از شهریور ماه فعالیت‌هایی برنامه‌ریزی و سامان‌دهی می گردد.