نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسات تخصیصی گرنت 99

برگزاری جلسات تخصیصی گرنت 99

تا کنون 3 جلسه در این خصوص برگزار شد. آخرین آیین نامه تخصیص و هزینه کرد (98) مجددا ً مورد بازبینی قرار گرفت و به زودی جهت تصویب به شورای پژوهشی و سپس هیأت رئیسه ارائه می گردد.