ابلاغ آیین نامه تخصیص و هزینه کرد اعتبار پژوهشی

ابلاغ آیین نامه تخصیص و هزینه کرد اعتبار پژوهشی


ابلاغ آیین نامه تخصیص و هزینه کرد اعتبار پژوهشی

 

آیین نامه تخصیص و هزینه کرد اعتبار ویژه پژوهشی دانشگاه مصوب 1398 پس از تصویب در جلسه مورخ 1398/7/8 ابلاغ گردید. مطابق آیین نامه جدید گرنت اختصاص یافته شامل دو قسمت می باشد. گرنت A سالانه در اختیار اعضای هیأت علمی تمام وقت و گرنت B مختص واحدهای پژوهشی و فناورانه دانشگاه است. این آیین نامه در سایت دانشگاه / مدیریت امور پژوهش و فناوری/ فرم ها و آیین نامه، جهت استفاده اعضای هیأت علمی بارگزاری شده است.