کارشناسان حوزه مدیریت امور پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی شماره تماس داخلی شماره تماس مستقیم پست الکترونیکی واحد شرح وظایف شغلی
زهرا گودرزی ۲۱۳۹ ۰۶۱-۳۳۳۶۹۶۸۳ goudarzi@scu.ac.ir بانک آمار و اطلاعات پژوهش کارشناس سامانه ملی سمات/کمیته تخصصی پژوهشی نظارت و ارزیابی دانشگاه/رابط معاونت پژوهشی با دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه/آمار و گزارشات/ شورای پژوهشی/کارشناس اختراعات در سامانه RMS
پگاه ولی پور ۲۱۳۶ ۰۶۱-۳۳۳۶۹۶۸۳ valipour.p@scu.ac.ir بانک آمار و اطلاعات پژوهشی کارشناس ماده ۲ پایه ترفیع، طرح های تحقیقاتی و کتاب،افتخارات و جوایز در سامانه RMS/ پورتال مدیریت پژوهشی/آمار و گزارشات/شورای آموزش، پژوهش و فناوری منطقه 10 کشوری
فاطمه شمعونی ۲۱۲۵ ۰۶۱-۳۳۳۳۵۳۰۰ f.shamouni@scu.ac.ir چاپ کتب پیگیری کلیه امور مربوط به چاپ کتب اعضای هیأت علمی
مهری عیدیان ۲۳۹۳ ۰۶۱-۳۳۳۶۹۶۸۳   گرنت-طرح های تحقیقاتی داخلی تسویه حساب اعتبار ویژه پژوهشی و طرح های تحقیقاتی دانشکده های علوم، مهندسی، علوم زمین، دامپزشکی، کشارزی و مهندسی علوم آب
غلامرضا ظریفی ۲۱۳۳ ۰۶۱-۳۳۳۳۳۷۰۲   گرنت-طرح های تحقیقاتی داخلی تسویه حساب اعتبار ویژه پژوهشی و طرح های تحقیقاتی دانشکده های ادبیات، الهیات، اقتصاد، علوم تربیتی، علوم ریاضی و تربیت بدنی
سیدابراهیم آل رضا ۲۱۹۴ ۰۶۱-۳۳۳۶۹۶۸۳ yarmand.m@scu.ac.ir مجلات دانشگاه پیگیری کلیه امور مربوط به نشریات علمی دانشگاه
علیرضا طابوسیان ۲۱۴۳ ۰۶۱-۳۳۳۳۳۷۰۲ atabousian@scu.ac.ir مقالات محاسبه امتیاز مقالات چاپ شده در نشریات علمی و کنفرانسها
مالک بوعزار  ۲۱۳۴     مقالات کارشناس ثبت مجلات و کنفرانس ها در سامانه RMS