مدیران قبلی

 

نام و نام خانوادگی زمان شروع زمان خاتمه مشاهده رزومه  
دکتر بهمن نجاریان آبان 1369 آبان 1371 رزومه
دکتر نصراله کلانتری فروردین 1371 بهمن1373 رزومه
آقای جهانمیر پیش بین بهمن 1373 مهر 1374 رزومه
دکتر محمد محمودیان شوشتری فروردین 1375 اسفند 1375 رزومه
دکتر سیدمحسن صدرالسادات فروردین 1376 فروردین 1381 رزومه
دکتر رحیم چینی پرداز اردیبهشت1381 آذر 1382 رزومه
دکتر منصور میاحی آذر 1382 بهمن 1384 رزومه
دکتر حبیب اله عصاره بهمن 1384 مهر 1387 رزومه
دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلایی مهر 1387 اسفند 1393 رزومه
دکتر علیرضا قدردان مشهدی اسفند 1393 مرداد 1395 رزومه