لیست مجلات دانشگاه

 

دانشکده عنوان نشریه نوع نشریه توالی انتشار مدیر مسئول سردبیر زبان نشریه نمایه
اقتصاد و علوم اجتماعی اقتصاد مقداری علمی- پژوهشی فصلنامه حسن فرازمند سید عزیز آرمن فارسی-انگلیسی google Scholar, magiran, noormags,  Iran Ministry of Science Research and Technology, ISC, SID, Regional Information Center for Science and Technology (RICeST)
توسعه اجتماعی علمی- پژوهشی فصلنامه علی حسین حسین زاده عبدالرضا نواح فارسی-انگلیسی google Scholar,  magiran, noormags, Regional Information Center for Science and Technology (RICeST), ISC, Iran Ministry of Science Research and Technology
بررسی های حسابداری سایر مجلات فصلنامه سید علی واعظ ولی خدادادی فارسی-انگلیسی  magiran, noormags 
دانش و پژوهش حقوقی سایر مجلات دو فصلنامه حسین آقایی جنت مکان پژمان محمدی فارسی-انگلیسی magiran, noormags 
علوم تربیتی و روانشناسی دستاوردهای روانشناختی علمی- پژوهشی دو فصلنامه غلامحسین مکتبی مهناز مهرابی زاده هنرمند فارسی-انگلیسی google Scholar,  magiran, noormags, SID, ISC,  Regional Information Center for Science and Technology (RICeST), Iran Ministry of Science Research and Technology
دستاوردهای روانشناسی بالینی علمی- پژوهشی فصلنامه سید علی مرعشی غلامرضا رجبی فارسی-انگلیسی  magiran, noormags 
مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی علمی- پژوهشی دو فصلنامه سید اسماعیل هاشمی نسرین ارشدی فارسی-انگلیسی noormags, magiran,SID, VIRA SCIENCE
دوفصلنامه مشاوره کاربردی علمی- پژوهشی دو فصلنامه خالد اصلانی غلامرضا رجبی فارسی-انگلیسی google Scholar, noormags, magiran, ISC, Regional Information Center for Science and Technology (RICeST), SID,  Iran Ministry of Science Research and Technology
علوم تربیتی علمی- پژوهشی دو فصلنامه مسعود صفایی مقدم یداله مهرعلی زاده فارسی-انگلیسی google Scholar,  magiran, noormags, SID, ISC, Iran Ministry of Science Research and Technology
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات علمی- پژوهشی فصلنامه فریده عصاره عبدالحسین فرج پهلو فارسی-انگلیسی google Scholar, noormags,  magiran,  Regional Information Center for Science and Technology (RICeST), SID,  Iran Ministry of Science Research and Technology, ISC
کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی علمی- پژوهشی فصلنامه نوراله معلمی موسی مسکرباشی فارسی-انگلیسی google Scholar,  magiran,  Iran Ministry of Science Research and Technology, ISC, SID,
Regional Information Center for Science and Technology (RICeST)
گیاه پزشکی علمی- پژوهشی فصلنامه رضا فرخی نژاد پرویز شیشه بر فارسی google Scholar, magiran, Doaj, ISC, SID,  Iran Ministry of Science Research and Technology, Regional Information Center for Science and Technology (RICeST)
مهندسی زراعی علمی- پژوهشی فصلنامه هوشنگ بهرامی احمد لندی فارسی-انگلیسی google Scholar, magiran, ISC, SID,  Iran Ministry of Science Research and Technology
علوم  پژوهش سیستم های بس ذره ای علمی- پژوهشی فصلنامه مرتضی زرگرشوشتری ایرج کاظمی نژاد فارسی-انگلیسی google Scholar, magiran, Iran Ministry of Science Research and Technology, ISC, Regional Information Center for Science and Technology (RICeST)
دامپزشکی دامپزشکی ایران علمی- پژوهشی فصلنامه منصور میاحی محمد راضی جلالی فارسی-انگلیسی google Scholar,  magiran, SID, Regional Information Center for Science and Technology (RICeST), ISC, Iran Ministry of Science Research and Technology
Journal of Ruminants Health Research علمی- پژوهشی دو فصلنامه مسعود قربانپور محمدرحیم حاجی حاجیکلائی انگلیسی google Scholar, magiran,  Regional Information Center for Science and Technology (RICeST), Iran Ministry of Science Research and Technology
علوم زمین زمین شناسی کاربردی پیشرفته علمی- پژوهشی فصلنامه عباس چرچی منوچهر چیت سازان فارسی-انگلیسی google Scholar,  magiran, SID, Regional Information Center for Science and Technology (RICeST), ISC, Iran Ministry of Science Research and Technology
علوم ریاضی مدلسازی پیشرفته ریاضی علمی- پژوهشی دو فصلنامه حمداله صالحی عبدالرحمن راسخ فارسی google Scholar, magiran, Regional Information Center for Science and Technology (RICeST), SID,  Iran Ministry of Science Research and Technology, ISC
ادبیات و علوم انسانی پژوهش های نثر و نظم فارسی سایر مجلات دو فصلنامه پروین گلی زاده منوچهر جوکار فارسی-انگلیسی  magiran, noormags 
مطالعات زبان و ادبیات فرانسه علمی- پژوهشی دو فصلنامه سید رحیم موسوی نیا محمدحسین جواری فارسی-انگلیسی google Scholar, noormags, magiran, Iran Ministry of Science Research and Technology
Journal of Research in Applied Linguistics/ زبان شناسی کاربردی پیشرفته علمی- پژوهشی دو فصلنامه سید رحیم موسوی نیا علیرضا جلیلی فر انگلیسی Scopus، Emerging ،Index Copernicus، J-Gate،Linguistics Abstracts Online, magiran, noormags, MLA Directory of Periodicals, ISC, Iran Ministry of Science Research and Technology
هنر پیکره (پژوهش های هنرهای تجسمی) سایر مجلات فصلنامه منصور کلاه کج محمد خزائی فارسی-انگلیسی  magiran, noormags 
مهندسی علوم آب علوم و مهندسی آبیاری علمی- پژوهشی فصلنامه سعید برومند نسب سید محمود کاشفی پور فارسی-انگلیسی google Scholar,  magiran,  ISC, SID,  Iran Ministry of Science Research and Technology, Regional Information Center for Science and Technology 
الهیات االغه والادب العربی سایر مجلات دو فصلنامه نعیم عموری حسن دادخواه تهرانی فارسی - عربی noormags
فنی و مهندسی   Journal of Hydraulic Structures علمی- پژوهشی فصلنامه حمیدرضا غفوری حمیدرضا غفوری انگلیسی google Scholar, magiran, Doaj, ISC, SID,  Iran Ministry of Science Research and Technology, Regional Information Center for Science and Technology (RICeST)
 Journal of Applied and Computational Mechanics علمی- پژوهشی فصلنامه کورش حیدری شیرازی شاپور مرادی انگلیسی Scopus،  Emerging، Scimago Journal & Country Rank  ،Iran Ministry of Science Research and Technology  ، ICI Journals Master List (Index Copernicus)،Doaj،Google Scholar، M&MoCS, magiran, ISC, J-Gate, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), ScienceOpen, JournalTOCs, Electronic Journals Library, Scientific Indexing Services (SIS), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Open Academic Journals Index (OAJI)


 
Journal of Applied Research in Electrical Engineering سایر مجلات دو فصلنامه سید قدرت اله سیف السادات محمود جورابیان انگلیسی