شرح وظایف مدیریت امور پژوهش و فناوری

 
 1. دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات شورا.
 2. انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاستهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی.
 3. بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده.
 4. تهیه و تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه های انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذیربط.
 5. انجام امور مربوط به پروژه ها.
 6. انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه.
 7. ارزشیابی پیشرفت فعالیتهای پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالانه.
 8. تهیه و تنظیم برنامه های پژوهشی در قالب سیاستهای مصوب.
 9. بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده.
 10. برگزاری سمینارها و کنفرانسها ی علمی.
 11. برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تالیفات علمی جهت بررسی و نشردر مجلات علمی و فنی دانشگاهها.
 12. برگزاری نشست ها، گردهمایی های تخصصی و کارگاههای آموزشی به منظور تبادل نظر، ارائه یافته های پژوهشی وتبادل تجربیات و افزایش دانش در خصوص راهبری بهتر انجمنهای علمی.