مدیر مرکز

نام و نام خانوادگی مدیر مرکز: دکتر مصطفی محمدی ده چشمه

مرتبه علمی: استادیار

دکتری: دکتری جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

تلفن تماس: 09132158511

تلفن داخلی: 5931

پست الکترونیکی: m.mohammadi@scu.ac.ir