اهداف و ضرورت راه اندازی

ضرورت تشکیل مرکز  متناسب با نیاز کشور، منطقه

  1. موقعیت ژئواستراتژیک، خوزستان یه عنوان یک استان مرزی با مساحت ۶۴۰۵۷ کیلومتر مربّع در جنوب غربی ایران در جوار خلیج فارس و  اروندرود قرار دارد و مرکز استخراج نفت ایران است.

2. موقعیت ژئواکونومیک، استان خوزستان غنی‌ترین استان ایران در زمینة منابع نفت و گاز است که در حال حاضر عمدة درآمد کشور از راه صدور این دو محصول حاصل می‌شود.

3. موقعیت ژئومورفیک، شکل(فرم فضایی) استان خوزستان، موقعیت مکانی استان خوزستان، وسعت استان خوزستان از مولفه های موثر در ساختار پدافندی این استان می باشند.

4. موقعیت ژئوکالچر، تنوع و تکثر اقوام در استان خوزستان از مولفه های شکل دهنده به ساختار پدافندی می باشند.

5. موقعیت هیدروپولیتیک، از منظر ملاحظات هیدروپلیتیک استان خوزستان یک استان استراتژیک و حساس محسوب می شود. چرا که بیش از 30% کل آبهای سطحی کشوررا درخود جای داده است.

6. در کنار موارد فوق تجربه جنگ تحمیلی، الگوهای غالب مخاطرات این استان از مولفه های دیگر مولفه های موثر در این راستا می باشند.

7. موقعیت استان خوزستان به عنوان کریدور ارتباطی تجمعات انبوه در مناسبتهای مذهبی و یادمانی

 

 اهداف راه اندازی مرکز

1. انجام مطالعات و تحقیقات جهت تدوین پیوست پدافندغیرعامل پروژههای مهم استانی و فرا استانی

2. برگزاری کارگاه ها، سمینارها، کنگره ها، همایش ها و گردهمایی های علمی و تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل در سطوح ملی و بین المللی؛

3. همکاری و تشریک مساعی و ارایه امکانات و خدمات علمی به بخشهای پژوهشی، آموزشی و خدماتی برای ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در جوار مرکز مطالعات در دیگر واحدهای وابسته

4. ایجاد پایگاه جامع اطلاعات آموزش وپژوهش پدافند غیر عامل و به اشتراک گذاری آن از طریق مرکز مطالعات پدافند غیر عامل برای مخاطبان تعریف شده.

5- تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی (بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت ) در حوزه های مرتبط

6- برقراری ارتباط های لازم با سازمان ها و نهادهای ملی- منطقه ای و بین المللی به منظور تدارک زمینه های مناسب برای آشنایی با تازه ترین یافته ها و شیوه ها و مبادله اطلاعات علمی و استفاده از تجربیات یکدیگر

سند راهبردی سازمان پدافند غیر عامل کشور