کمیته پدافند غیر عامل

بر اساس دستورالعمل تشکیل کمیته پدافند غیرعامل در دانشگاه ها و مراکز عالی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه به ریاست رییس محترم دانشگاه با هدف تشکیل فضایی مناسب جهت هم اندیشی و تبادل نظر میان پدافند غیرعامل وزارت عتف، سازمان پدافند غیرعامل کشور و پدافند غیرعامل وزارتخانه ها و دستگاه ها با دانشگاه تشکیل گردید. طبق دستور العمل پیوست اعضاء کمیته متشکل از ریاست دانشگاه به عنوان رییس کمیته، معاون پژوهش و فناوری به عنوان دبیرکمیته،  4 تن از معاونین و مسئولین تأثیرگذار در دانشگاه، 3 تن از اعضاء هیأت علمی فعال در حوزه پدافند غیرعامل به شرح ذیل می باشند:

ردیف

نام و نام خانوادگی و سمت

1

آقای دکتر خواجه، رییس دانشگاه و رییس کمیته پدافند غیرعامل در دانشگاه

2

آقای دکتر حقیقی، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

3

آقای دکتر هوشمند، معاون فرهنگی دانشگاه

4

آقای دکتر غفوری، معاون طرح و توسعه دانشگاه

5

آقای دکتر محمدی ده­چشمه، مدیر مرکز تحقیقات پدافند غیرعامل  دانشگاه

6

آقای دکتر رشتی، مدیرمرکزفناوری ا طلاعات دانشگاه

7

آقای مهندس بابادی، مدیراداره حراست دانشگاه

8

آقایدکتر شفیعی، عضوهیأت علمی دانشکده علوم

9

آقای مهندس حسینی، عضوهیأت علمی دانشکده مهندسی

10

آقای دکتررحیمی، عضوهیأت علمی دانشکدهاقتصادوعلوم اجتماعی

11

خانم دکترموریبختیاری، عضوهیأت علمی دانشکده دامپزشکی

12

آقای دکتر قنبرزاده، مدیر ارتباط با صنعت  دانشگاه

13

آقای دکتر نادران، مدیر مرکز آپا

14

سرکار خانم شفیعی، مشاور رییس دانشگاه