ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی

عنوان سازمانی

واحد سازمانی

تلفن داخلی

نمابر

نرگس زنگنه

کارشناس مسئول پیگیری

ارتباط با صنعت

2126

33362810