دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

 

زیر بنا (متر مربع) 3300
سال شروع 1394
سال پایان 1398
نام پیمانکار رشیدکار خوزستان
پیشرفت فیزیکی دی 98 98 درصد