واحد مکانیک و تهویه

 

                     

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

حسین سرلک

مهندس ناظر مکانیک و تهویه           

2039

علیرضا خیری دهدزی

مهندس ناظر مکانیک و تهویه

2297     

حسین سخی زاده

مهندس ناظر مکانیک و تهویه

2039

علی شعیبی

تکنسین تهویه

2039

یاسر جعفری

تکنسین تهویه

2039