واحد برق

 

 

                                                               

نام و نام خانوادگی سمت داخلی
احمد رضا درافشان مهندس ناظر برق 2042
حسین شوره مهندس ناظر برق 2040
محمود مومن تکنسین برق 2040
ابولقاسم مومن تکنسین برق 2040