واحد ابنیه

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی
مهندس عبدالحسین بهمنی مهندس ناظر عمران 2041
علیرضا جلالی عزیزپور مهندس ناظر عمران 2042
یوسف صیاحی مهندس ناظر عمران 2297
علی نبهانی مهندس ناظر عمران 2297