مسئول دفتر مدیریت

نام و نام خانوادگی: مریم نژاد عباسی

سمت : مسئول دفتر

شرح وظایف محوله :


دریافت نامه ها و سایر مکاتبات رسیده به دفتر

تفکیک و توزیع نامه ها و گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه از طریق سیستم .

انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن بخشنامه ها و سایر اسناد و مدارک. 

ابلاغ دستورات صادره از مدیر به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه .

 پاسخگویی به مراجعین وراهنمایی آنها درصورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام درخواست متقاضیان .

 پاسخگویی به تلفن و دادن ارتباط با مدیر و کارشناسان واحد. 

تنظیم لیست متاقضیان ملاقات با مدیر و تعیین ساعات برای آن ها

تهیه و تنظیم گزارشات روزانه جهت ارائه به مدیر

تنظیم اوقات جلسات و مطلع ساختن اعضای شرکت کننده در جلسه

پاسخ گویی به مراجعین و راهنمایی آن ها

پیگیری نامه های ارجاعی

انجام سایر وظایف محوله با نظر مقام مافوق

 

تلفن داخلی: 2033

تلفن: 33330071