مرکز تحقیقات حفاری

 

 

 

زیربنا (متر مربع) 2500
سال شروع 1395
سال پایان در حال اجرا
نام پیمانکار سرور بتن
پیشرفت فیزیکی دی 98 65