مدیر فعلی

 

نام و نام خانوادگی : محمدرضا ابطحی فروشانی

شروع به کاردر دانشگاه شهید چمران اهواز: 1381

نوع استخدام: رسمی قطعی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
سوابق مدیریتی:
مدیریت دفتر فنی دانشگاه چمران از تاریخ 1388 لغایت 1394
مدیریت دفتر فنی دانشگاه منابع طبیعی خوزستان از تاریخ لغایت 1397
مدیریت دفتر فنی دانشگاه چمران از تاریخ 1397 تا کنون