شرح وظایف مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

 1. نظارت در اجرای طرحهای ساختمانها و تاسیساتی واحدهای مختلف دانشگاه.

 2. هماهنگی در اجرای طرحها و پروژه های دانشگاه.

 3. پیش بینی و برآورد مصالح ساختمانی و تجهیزات پروژه ها طبق فهرست مقادیر پروژه.

 4. نظارت بر فعالیتهای تعمیرات اساسی ساختمانی و تاسیساتی واحدهای تابعه.

 5. برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی.

 6. بررسی صورت وضعیتها و موارد مالی طرحهای عمرانی.

 7. اجرای طرحهای امانی و مورد نیاز دانشگاه.

 8. جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز طرحهای عمرانی.

 9. برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی.

 10. پیشنهاد بودجه عمرانی دانشگاه.

 11. تهیه نقشه های طرحهای عمرانی

 12. نگهداری و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات مدارک فنی.

 13. مراقبت و نگهداری کلیه ساختمانهای دانشگاه.