ساختمان نوآوری و کارآفرینی

 

 

 

زیربنا (متر مربع) 3300
سال شروع 1390
سال پایان در حال اجرا
نام پیمانکار شاهین نیلوفر جنگی
پیشرفت فیزیکی دی 98 66