ساختمان آزمایشگاه کشاورزی

 

 

 

زیربنا (متر مربع) 2266
سال شروع 1394
سال پایان 1397
نام پیمانکار میثاق بتن
پیشرفت فیزیکی دی 98 100