دانشکده نفت، گاز، پتروشیمی

 

 

زیربنا (متر مربع) 4000
سال شروع 1395
سال پایان در حال اجرا
نام پیمانکار وحدت کلام اهواز
درصد پیشرفت فیزیکی دی 1398 72 درصد