دانشکده عمران و محیط زیست

 

 

 

زیربنا (متر مربع) 5500
سال شروع 1390
سال پایان 1396
درصد پیشرفت فیزیکی 100