آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

زیر بنا ( متر مربع) 500
سال شروع 1397
سال پایان 1398
نام پیمانکار فکر فضا فرم
پیشرفت فیزیکی دی 98 98 درصد