آشنایی با حوزه مدیریت

شرح وظایف مدیریت دفتر فنی

 

-     برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی در چارچوب مقررات و خط مشی دانشگاه

-     پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور

-     تهیه شناسنامه کلیه ساختمانها و فضاها اعم از سرپوشیده و روباز

-     اقدام در مورد تامین اعتبارات عمرانی مورد نیاز

-     فراهم نمودن مقدمات برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاور و پیمانکار برای اجرای طرح های عمرانی

-     نظارت بر جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز و همچنین انجام محاسبات فنی پروژه های در دست اجرا

-     نظارت ، کنترل و تصویب نقشه طرحهای عمرانی و حسن اجرای طرحهای عمرانی

-     نظارت و بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرح های عمرانی

-     نظارت بر تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمانهای دانشگاه

-     ارائه طرح ها و پیشنهادات لازم به منظور نگهداری بناها و اماکن تابعه دانشگاه

-     نظارت بر اجرای قراردادها و عملیات ساختمانی، تاسیساتی، عمرانی و فنی دانشگاه

-     انجام تحویل و تحول پروژه ها و تحویل نقشه های اجرا شده از مشاور و نگهداری وضبط نقشه ها

-     رسیدگی به وضعیت مشاوران و پیمانکاران و سایر موارد مالی طرحهای عمرانی