آزمایشگاه شیمی و پتروشیمی

 

 

 

زیربنا (متر مربع) 2266
سال شروع 1395
سال پایان 1397
نام پیمانکار هتل سازان
پیشرفت فیزیکی دی 98 100