ارتباط با ما

 

اهواز- بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران - سازمان مرکزی- طبقه اول - دفتر فنی- اتاق 76

تلفن داخلی: 2033 

 تلفن: 33330071 -061

  تلفکس: 33337008