نمایشگر یک مطلب

 

 

زیربنا (متر مربع) 5250
سال شروع 1397
سال پایان در حال اجرا
نام پیمانکار صیقل بتن
پیشرفت فیزیکی دی 98 30