گزارش فعالیتهای انجام شده دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از اردبیهشت لغایت پایان تیرماه سال ۱۳۹۹

گزارش فعالیتهای انجام شده دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از اردبیهشت لغایت پایان تیرماه سال ۱۳۹۹


گزارش فعالیتهای انجام شده دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از اردبیهشت لغایت پایان تیرماه سال ۱۳۹۹

 

 

 

 • - برگزاری مجازی جلسه کارگروه تخصصی مراکز پیام نور درتاریخ 99/4/10
 • - برگزاری مجازی جلسه کارگروه تخصصی مراکز علمی و کاربردی  در تاریخ 99/4/14
 • - برگزاری مجازی جلسه کارگروه تخصصی مراکز دانشگاه آزاد در تاریخ 99/4/16
 • - بازدید از موسسه در حال تاسیس " موسسه آموزش عالی آزاد کیمیا جویان خرمشهر " در تاریخ سه شنبه 99/4/24
 • - برگزاری مجازی جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان در تاریخ چهارشنبه 99/4/25
 • - پیگیری و دریافت گزارشات مربوط به آموزش الکترونیکی مراکز آموزش عالی در نیمسال دوم 99-98
 • - پیگیری و دریافت گزارشات مربوط به ظرفیت های زیر ساخت اینترنت مراکز آموزش عالی استان خوزستان
 • - بررسی درخواست مراکز آموزش عالی استان در سامانه جامع آموزش عالی
 • دانشگاه صنعتی هویزه
 • دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
 • دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • دانشگاه شهید چمران اهواز
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی مجازی برخط
 • دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • موسسه آموزش عای غیردولتی – غیرانتفاعی کارون
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان
 • دانشگاه پیام نور مرکز شوش
 • - پیگیری ثبت و تایید اطلاعات مراکز آموزش عالی دولتی در سامانه تولید و ساماندهی محتوای الکترونیک (تسما) نظارت و ارزیابی وزات عتف.